Løsninger for korrosjonskontroll i masse- og papirindustrien

Redusere risikoen for gassformig forurensning


Produksjon av papirmasse og papir byr på mange utfordringer når det gjelder kontroll av luftforurensning. Dampkjeler produserer flyveaske, prosessutstyr skaper saltkaker, og prosessene på anlegget skaper ulike typer støv og røyk.

AAF bruker de riktige kjerneteknologiene, med tilpassede installasjoner for bransjens spesifikke behov, for å nå og overgå målene for reduserte utslipp og materialgjenvinning.

Den viktigste kilden til gassforurensning i masse- og papirfabrikker er massefremstillingsprosessen. I kraftmasseprosessen produseres det svært illeluktende utslipp av reduserte svovelforbindelser. Disse forbindelsene måles som totalt redusert svovel (TRS) og omfatter hydrogensulfid, metylmerkaptan, dimetylsulfid og dimetyldisulfid. Disse svovelforbindelsene beskrives ofte som en lukt av råtten kål.

I sulfittmasseprosessen slippes det også ut svoveloksider i relativt høye konsentrasjoner.

Andre massefremstillingsprosesser, som de mekaniske og termomekaniske metodene, genererer betydelig mindre utslipp til luft.

I tillegg slipper damp- og elproduksjonsenheter som bruker kull eller fyringsolje ut flyveaske, svoveloksider og nitrogenoksider. En annen kilde til korrosive gasser i masseprosessen er bleketrinnet. Disse blekekjemikaliene, som ofte inneholder kalk, er etsende og forårsaker korrosjon.

For partikkelfiltrering brukes luftfiltreringsprodukter av HVAC-typen i flere trinn for å holde trefiber og tilhørende støv på et minimum. Det er svært viktig for både papirkvaliteten og vedlikeholdet av masseproduksjonsutstyret og papirproduksjonsmaskinene at dette støvet fjernes.

SAAF Chemical Media gir høyeffektiv filtrering for effektiv fjerning av korrosive gasser. Mediene er tilgjengelige som SAAF Custom Blends og SAAF Gas Specific-løsninger, og er utformet for å gi overlegen gassfjerningseffektivitet på en rekke ulike målgasser.

Beskyttelse av kontrollrommet omfatter som et minimum trykksetting med renset luft. Dette forhindrer at korrosive gasser trenger inn i kontrollrommet og forårsaker korrosjonsproblemer. I tillegg kan det være nødvendig å rengjøre resirkuleringsluften hvis det er mye trafikk i rommet eller det finnes andre interne forurensningskilder.

Supplerende sanntidsovervåking, for eksempel AAFs SAAFShield®-teknologi, anbefales for å sikre rask reaksjon på utendørs hendelser som kan føre inn korrosive gasser i kontrollrom, og for å overvåke lukt.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden